Καλέστε μας : +30 23310 27102

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μείνετε ενημερωμένοι για θέματα ασφαλείας, νόμους και διατάξεις, προσφορές και για τα νέα μας προϊόντα!

ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ __ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ _ Σ _ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ __ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ __ ''TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S.''

ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ __ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ _ Σ _ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ __ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ __ ''TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S.''

ΛΗΨΕΙΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

__ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ _ Σ _ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ __ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ __ ''TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.''

Για την λήψη μίας απόφασης μπορούμε να σκεφτούμε πολλούς παράγοντες που συμβάλουν σε αυτήν , λήψη όμως κυρίως  ονομάζουμε  τη διαδικασία αυτή   όπου γίνεται η επιλογή μιας πράξης  ή μίας εναλλακτικής δεύτερης ή τρίτης ακόμη πράξης που θα γίνει , ύστερα από ορισμένες εναλλακτικές προτάσεις που έχει στη διάθεση του ο λήπτης της αυτών των αποφάσεων .  Πριν την λήψη  μιας απόφασης όμως ,  πάντοτε προηγείται το στάδιο της σκέψης , όπου αναλύεται η κάθε εναλλακτική πρόταση . Για το λόγο αυτό , η λήψη αποφάσεων δεν αποτελεί μια απλή ενέργεια επιλογής μιας πράξης ανάμεσα σε ένα σύνολο εναλλακτικών προτάσεων αλλά , πρόκειται για μια διαδικασία για την λήψη μίας και μόνο απόφασης .

Η  λήψη  αποφάσεων  αποτελεί  ένα  σημαντικό  κομμάτι  της επαγγελματικής  και  προσωπικής  ζωής  του  καθενός  μας  .

Με την έννοια αυτή για την λήψη μίας και μόνο απόφασης , όλοι παίρνουμε αποφάσεις και μπορούμε να ωφεληθούμε από τη μελέτη τεχνικών που θα εφαρμόσουμε για τη λήψη μίας ή πολλών αποφάσεων .

Η προσεκτική επιλογή για την σειρά των ενεργειών που θα ακολουθήσουμε ως  ο λήπτης  των αποφάσεων, καθορίζετε κατά πόσο θα είναι σωστή η ίδια η απόφαση δεδομένου ότι έχει γίνει νωρίτερα σε προηγούμενο στάδιο η εξέταση των εναλλακτικών μας επιλογών . Το αποτέλεσμα της λήψης μια απόφασης δεν είναι πάντα θετικό μόνο και μόνο επειδή έχει ακολουθηθεί ορθά η σειρά των ενεργειών που απαιτούνται , υπάρχουν , υπήρχαν και θα υπάρχουν , πάντοτε οι εναλλακτικές λύσεις για μία ή πολλές αποφάσεις  . Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο βασικού λόγους , στο ρίσκο που περιλαμβάνει κάθε απόφαση που θα πάρουμε  και στις προσωπικές σχέσεις και αξίες του λήπτη αποφάσεων . Το ρίσκο είναι  ένας σημαντικός παράγοντας στο αποτέλεσμα της λήψης κάθε απόφασης διότι ως γνωστόν υπάρχει πάντα η αβεβαιότητα για οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση που θα πάρουμε . Σε ότι  αφορά τις προσωπικές προτιμήσεις του κάθε λήπτη αποφάσεων , αυτές διαφέρουν μεταξύ τους , για το λόγο ότι οι προσωπικές αξίες αποτελούν τη δεύτερη ποιό βασική αιτία της έκβασης κάθε απόφασης μας .

Η λήψη αποφάσεων είναι σύμφωνα με τη διοικητική επιστήμη μια διαδικασία αποτελούμενη από μια σειρά βημάτων τα οποία χρησιμεύουν ώστε να εφαρμοστεί ένα σύστημα για την επίλυση ενός δύσκολου προβλήματος που καλούμαστε να επιλύσουμε , υπολογίζοντας πάντα το σύνολο των περιορισμών και των εναλλακτικών σχεδίων δράσης μας για μία απόφαση .

Τα στάδια που ακολουθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι επαναλαμβανόμενα και αποτελούνται από τα εξής:

 • Εντοπισμός του προβλήματος .
 • Αποτύπωση και ανάλυση του προβλήματος .
 • Διατύπωση των στόχων μας .
 • Σχεδιασμός του πλάνου .
 • Διατύπωση του πλάνου .
 • Καθορισμός της στρατηγικής .
 • Ανάλυση λύσης .
 • Υλοποίηση λύσης .
 • Παρακολούθηση και έλεγχος

Κατά τη διάρκεια λήψης μιας απόφασης τα συνήθη σφάλματα που παρατηρούνται είναι κυρίως τα ακόλουθα :

 • Το πρόβλημα δεν γίνεται επαρκώς αντιληπτό με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται δεδομένα που δε βοηθούν στο καθορισμό των αποφάσεων .
 • Έλλειψη πλαισίου : παραμελούνται σημαντικοί στόχοι και κατά συνέπεια επιλύεται λάθος ένα πρόβλημα .
 • Έλλειψη ελέγχου πλαισίου : υπάρχει ελλιπής ορισμός των παραμέτρων του προβλήματος , και επιρροή πλαισίων ανάλυσης άλλων προβλημάτων .
 • Υπερβολική εμπιστοσύνη : δεν συγκεντρώνεται το σύνολο των δεδομένων που καθίστανται απαραίτητα στην ανάλυση επειδή υπάρχει υπερβολική εμπιστοσύνη σε τρίτους .
 • Υπεραπλουστεύσεις : χρησιμοποιούνται εμπειρικοί κανόνες που δεν είναι επαρκώς ελεγχόμενοι και κρίνονται ακατάλληλοι για το εκάστοτε πρόβλημα .
 • Έμφαση στα δεδομένα : γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης όλων των δεδομένων χωρίς να υπάρχουν συστηματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων .
 • Αποτυχία ομάδας : η μη ύπαρξη συγκεκριμένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων έχει ως συνέπεια λανθασμένα αποτελέσματα , ακόμα και αν η ομάδα είναι καλή .
 • Απουσία αξιόπιστης ανάδρασης: υπάρχει αδυναμία αξιοποίησης ήδη της υπάρχουσας εμπειρίας για διάφορους λογούς .
 • Ελλιπής παρακολούθηση: υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη ότι η εμπειρία αξιοποιείται χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένης επίσημης προσέγγισης παρακολούθησης και καταγραφής .

Ο λόγος που γίνονται σφάλματα στη λήψη αποφάσεων είναι συνήθως η αβεβαιότητα:  το γεγονός δηλαδή ότι όταν επιλέγουμε ανάμεσα σε διάφορες λύσεις ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες γύρω από τις άμεσες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας συγκεκριμένης επιλογής, με αποτέλεσμα να είμαστε διαρκώς στην κατάσταση αυτή της αβεβαιότητας .

Όσον αφορά τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων αυτοί είναι ατομικοί παράγοντες, όπως :

 • προσωπικότητα .
 • κίνητρα .
 • αυτογνωσία/αυτοεκτίμηση/αυτοεικόνα .
 • πεποιθήσεις .
 • στάσεις και αξίες του ατόμου .
 • ατομικές ανάγκες και έξω  ατομικοί παράγοντες όπως είναι :
 • η οικογένεια
 • το σχολείο
 • η κοινωνία
 • οι πληροφορίες
 • οι τυχαίες καταστάσεις .

Εν κατακλείδι, λαμβάνουμε αποφάσεις ανάλογα με τον τύπο λήψης απόφασης που μας χαρακτηρίζει :

Λογικός Τύπος :  Στηρίζεται στη λογική επεξεργασία . Τα άτομα αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους . Οι ενέργειες τους είναι συνειδητές , αναζητούν πληροφορίες σχετικές με την απόφασή και δρουν υπεύθυνα .

Διαισθητικός Τύπο ς: Στηρίζεται περισσότερο στη διαίσθηση και λιγότερο στη λογική . Οι αποφάσεις είναι αυθόρμητες και απαιτούν λίγο χρόνο , λίγες πληροφορίες και ελάχιστο σχεδιασμό . Οι διαισθητικές αποφάσεις είναι χρήσιμες σε επείγουσες ή απρόβλεπτες καταστάσεις και στις διαπροσωπικές σχέσεις (όπου υπάρχει αδυναμία πρόβλεψης των αντιδράσεων των άλλων). Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εύκολη λύση για να αποφύγει το άτομο τη συλλογή πληροφοριών.

Εξαρτημένος Τύπος: Χρησιμοποιείται από άτομα που κατά τη λήψη αποφάσεων εξαρτώνται από τη γνώμη, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες άλλων. Υπάρχει άρνηση της προσωπικής ευθύνης και το άτομο την επιρρίπτει σε άλλους. Οι αποφάσεις αυτού του τύπου είναι χρήσιμες σε ζητήματα μικρής σημασίας καθώς έτσι το άτομο εξοικονομεί χρόνο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εύκολη λύση για να αποφύγει το άτομο τη συλλογή πληροφοριών ή επειδή φοβάται να επιλέξει μόνο του.

Πολλές φορές θεωρείται ότι η λογική σκέψη έρχεται σε αντίθεση με το συναίσθημα. Αυτό είναι λάθος γιατί το μυαλό είναι ενιαίο. Η ολιστική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τον λήπτη της απόφασης προκειμένου να βλέπει το πρόβλημα ως σύνολο, όχι ως κάτι μεμονωμένο, και έτσι να μπορέσει να συνδυάσει τις γνώσεις και τις ικανότητές του.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ__ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ __ INSTRUCTOR .

Πιστοποιημένος Καθηγητής Ενηλίκων για Θέματα Ασφάλειας σε ( Κ.Ε.Κ. ) , ( Ι.Ε.Κ. ) και λοιπά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα _ Αναγνωρισμένος & Πιστοποιημένος Καθηγητής από το ( Υπουργείο Παιδείας  &  Θρησκευμάτων ) _ Εκπαιδευτικός της Ελληνικής Αστυνομίας των Σχολών Δοκίμων Αστυφυλάκων Τριετούς φοίτησης __ Πτυχιούχος Προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού __ Εκπαιδευτής Αυτοάμυνας με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος __ Εθνικός Διαιτητής ( KARATE ) & Διεθνής στο ( KICK BOXING ) _ Σύμβουλος Ασφαλείας , Ειδικός Μελετών & Πωλήσεων Συστημάτων Ασφαλείας _ Marketing and Security Direktor_ Ειδικός Ερευνητής ντεντέκτιβ _ Πιστοποίηση Επαγγέλματος από τον ( Ε.Ο.Π.Ε.Π.) ,  Πιστοποίηση Εργασιών με  2ο ( I.S.O.)  από το Ελληνικό Κράτος . - ( V.I.P.) - Συνοδός Ασφαλείας - Bodyguard  με Εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό .  Δείτε όλα μας τα Πτυχία  &  τα Διπλώματα από Εκπαιδεύσεις και Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας σε θέματα Ασφαλείας μέσα από το ποιο ενημερωμένο site για την ασφάλεια , συνδεθείτε άμεσα στο : www.securitytsiflidis.gr Τηλ. επικοινωνίας : 23310 27102 - Κινητό : 6937 226565 - email : sales@securitytsiflidis.gr   -   Αυτοί  είμαστε  εμείς , αγαπητοί  μας  φίλοι  .

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  &  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ,  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΦΥΛΑΞΕΩΝ  ___ '' TSIFLIDIS  SECURITY SERVICES - T.S.S.'' ___ 24 ΩΡΕΣ  ΠΑΝΤΟΤΕ  ΔΙΠΛΑ  ΣΑΣ

Κανείς  δεν  γνωρίζει  καλύτερα  από  εμάς  που  Διδάσκουμε  την  ασφάλεια  στης  αίθουσες διδασκαλίας , την ασφάλεια  χώρου  και  την  προσωπική  ασφάλεια  προσώπων  και  υποδομών.

___ '' TSIFLIDIS  SECURITY SERVICES - T.S.S.'' __ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΕ  ΟΛΑ ΤΑ  ΕΠΙΠΕΔΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S