Καλέστε μας : +30 23310 27102

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μείνετε ενημερωμένοι για θέματα ασφαλείας, νόμους και διατάξεις, προσφορές και για τα νέα μας προϊόντα!

Πρόστιμο σε κατάστημα εστίασης για παρόνομο σύστημα βιντεοεπιτήρησης (κάμερες)

Πρόστιμο σε κατάστημα εστίασης για παρόνομο σύστημα βιντεοεπιτήρησης (κάμερες)

Με την υπ' αριθμ. 1/2018 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ σε κατάστημα εστίασης για παρόνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο έλεγχος ήταν αιφνίδιος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του υπεύθυνου επεξεργασίας, ενώ για τη διεξαγωγή του, πέραν της επιτόπιας έρευνας, πραγµατοποιήθηκε διαλογική συζήτηση µε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον λογιστή του, οι οποίοι, αν και αρχικά απουσίαζαν, αφού ενηµερώθηκαν από το προσωπικό του καταστήµατος, προσήλθαν στο χώρο και τους επιδόθηκε η εντολή διενέργειας ελέγχου.

Από τον έλεγχο της ΑΠΔΠΧ προέκυψε ότι:

  • Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης δεν περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου ή στο ταµείο, αλλά καλύπτει και χώρους εργασίας όπου κινούνται σχεδόν αποκλειστικά εργαζόµενοι.
  • Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης περιλαµβάνει και κάµερες που επιβλέπουν το χώρο των τραπεζοκαθισµάτων.
  • Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης λαµβάνει εικόνα και από τη δηµόσια οδό και το πεζοδρόµιο, εξωτερικά της κεντρικής εισόδου του καταστήµατος.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει αναρτήσει πινακίδες για την ενηµέρωση των υποκειµένων.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει υποβάλει στην Αρχή γνωστοποίηση του εν λόγω συστήµατος βιντεοεπιτήρησης. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, και έπειτα από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, η Αρχή έκρινε κατ' αρχάς ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 ν. 2472/1997, καθώς το σύστηµα δεν είχε γνωστοποιηθεί στην Αρχή.

Επιπρόσθετα, το σύστηµα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις νοµιµότητας (άρθρα 7, 8, 12 και 19 της 1/2011 Οδηγίας της Αρχής), αφού υπήρχαν κάµερες σε χώρο εργασίας, χωρίς να δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, ενώ κάµερες λάµβαναν εικόνα από τα τραπεζοκαθίσµατα χώρου εστίασης, χωρίς να έχουν αναρτηθεί πινακίδες για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης.

Ως εκ τούτου, η ΑΠΔΠΧ έκρινε ότι έχουν παραβιασθεί και οι θεµελιώδεις επιταγές για τη νοµιµότητα κάθε συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τίθενται από τις διατάξεις των άρθρων και 11 του ν. 2472/1997.

Πέραν του προστίμου χιλίων ευρώ που επέβαλε η ΑΠΔΠΧ, η απόφαση προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει:

α) Να αφαιρέσει την κάµερα που βρίσκεται στην κουζίνα του καταστήµατος και τις κάµερες που βρίσκονται στο εσωτερικό του καταστήµατος και λαµβάνουν εικόνα από το χώρο των τραπεζοκαθισµάτων.

β) Να τροποποιήσει το πεδίο λήψης της κάµερας που βρίσκεται στο εξωτερικό του καταστήµατος έτσι ώστε να εστιάζει στην είσοδο και να µην λαµβάνει εικόνα από πεζοδρόµιο και δηµόσιο δρόµο.

γ) Να τροποποιήσει το πεδίο λήψης της κάµερας που επιτηρούν το ταµείο ώστε να λαµβάνει εικόνα µόνο από το ταµείο και όχι από τον πάγκο προετοιµασίας των παραγγελιών.

δ) Να καταστρέψει κάθε σχετικό αρχείο µε προσωπικά δεδοµένα εργαζοµένων και πελατών που συλλέχτηκε από το ως τώρα εγκατεστηµένο σύστηµα βιντεοεπιτήρησης.

ε) Να αναρτήσει πινακίδες για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης.

στ) Να υποβάλει στην Αρχή τροποποιητική γνωστοποίηση του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, µετά τις επιβληθείσες τροποποιήσεις.